Omgevingsmanagement

Share Article

Als er projecten in de publieke ruimte op stapel staan is het van belang dat daar draagvlak voor is onder de omwonenden.  Als dat niet zo is kan het project ernstige vertraging oplopen. Enerzijds doordat bewoners bezwaar gaan maken tegen de gemeentelijke plannen die de basis vormen voor het project. Anderzijds doordat er tijdens de realisatie veel onrust ontstaat, met mogelijke vernielingen tot gevolg. Het werken aan draagvlak onder de mensen die in de buurt van een project wonen heet omgevingsmanagement. Het is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel voor een succesvolle realisatie van projecten.

Rekening houden met sentimenten

Onder de bevolking leven allerlei ideeën, die soms totaal niets te maken hebben met de werkelijkheid. De vaccinaties tegen corona, het bouwen van 5G zendmasten en het gebruik van landbouwgrond voor parken met windmolens zijn daar bekende voorbeelden van. De overheid is er bij de bovenstaande voorbeelden lang niet altijd in geslaagd voldoende draagvlak onder de bevolking te creëren. Bij de vaccinaties en de zendmasten heeft dat te maken met onvoldoende informatieverstrekking. Bij parken met windmolens zijn horizonvervuiling en geluidsoverlast een veelgehoorde bezwaren.

Strategieën om draagvlak te creëren

Bij omgevingsmanagement is men gewend om met deze bezwaren om te gaan. Het is van groot belang om goed naar de bezwaren te luisteren en met passende antwoorden te komen. Als de bezwaren zijn gebaseerd op onwetendheid kan het helpen met informatie het sentiment tegen projecten om te buigen in draagvlak. Bij bewezen negatieve effecten, zoals geluidsoverlast van windmolens, is het soms mogelijk om draagvlak te krijgen door de omgeving mee te laten profiteren van de opbrengsten van een project. In het geval van windmolens kan worden gezocht naar een financiële compensatieregeling door lagere stroomtarieven.

Het belang van omgevingsmanagement

In de huidige maatschappij, waarin iedereen mondig is en over de mogelijkheden beschikt om zijn mening kenbaar te maken, is het essentieel om veel aandacht te besteden aan het ontstaan van bezwaren. Als een project moet worden uitgevoerd terwijl de hele omgeving daar tegen is, kan dat leiden tot grote vertragingen en hoge extra kosten. Als het niet lukt om aan het grootste deel van de bezwaren tegemoet te komen of te zorgen voor een tevredenstellend alternatief, kan het project daar vele nog jaren last van hebben.

You might also like

Materiaal

Wat moet je weten over de Sunshower deluxe?

Iedereen vindt het in de praktijk natuurlijk wel fijn om over een mooi kleurtje te beschikken. Dat is echter veelal eenvoudiger gezegd dan gedaan. Regelmatig

#Mindey

@mindey