Wat je nog niet wist over de WIBON

Share Article

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (oftewel WIBON) vormt een cruciale pijler binnen de infrastructuurwereld. Deze wet is geïntroduceerd om schade aan kabels en leidingen tijdens graafwerkzaamheden te voorkomen en de veiligheid te verbeteren. In dit artikel zullen we de achtergrond en het doel van de WIBON onder de loep nemen. Na het lezen van dit artikel weet jij precies waaraan jij en jouw collega’s aan moeten voldoen bij graafwerkzaamheden. 

Wat is de noodzaak?

De toenemende complexiteit van de ondergrondse infrastructuur en het groeiend aantal graafwerkzaamheden brengt grote uitdagingen met zich mee. Schade aan kabels en leidingen tijdens graafwerkzaamheden veroorzaakte niet alleen grote verstoringen en kosten, maar vormde ook een risico voor de veiligheid van werknemers en omwonenden. De noodzaak van een vaste aanpak voor informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders werd steeds belangrijker en om die reden is de WIBON wet het leven in geroepen. 

Wat zijn de doelstellingen?

De WIBON heeft meerdere doelstellingen die gericht zijn op het voorkomen van schade en het verbeteren van de veiligheid. Allereerst heeft de wet het doel om de informatiestroom tussen netbeheerders en grondroerders te verbeteren. Door het verstrekken van nauwkeurige en tijdige informatie over de ligging van kabels en leidingen kunnen graafwerkzaamheden veiliger worden uitgevoerd. Leidingen opsporen kan op die manier een stuk veiliger. 

Dit zijn de verplichtingen

De WIBON legt specifieke verplichtingen op aan netbeheerders én grondroerders. Netbeheerders dienen een netregister bij te houden waarin gedetailleerde informatie over hun netwerken wordt geregistreerd. Daarnaast moeten zij deze netinformatie beschikbaar stellen aan grondroerders, zodat zij voorafgaand aan graafwerkzaamheden op de hoogte zijn van de exacte locatie van kabels en leidingen. Grondroerders daarentegen zijn verplicht om graafwerkzaamheden vooraf te melden bij netbeheerders, zodat deze tijdig de benodigde netinformatie kunnen verstrekken. 

Het belang van IMKL

Een essentieel onderdeel van de WIBON is het Informatiemodel Kabels en Leiding 

en (IMKL). Het IMKL is een gestandaardiseerd model dat de uitwisseling van gegevens over kabels en leidingen mogelijk maakt tussen netbeheerders en grondroerders. Het voorziet in een gemeenschappelijke taal en structuur voor het delen van informatie, waardoor misverstanden en verkeerde interpretaties worden voorkomen. 

Het IMKL bevat gedetailleerde informatie over de ligging, eigenschappen en beheerinformatie van kabels en leidingen. Door het gebruik van dit uniforme informatiemodel kunnen netbeheerders en grondroerders efficiënter en nauwkeuriger communiceren. Dit vermindert niet alleen het risico op schade, maar bevordert ook de samenwerking en optimaliseert de planning van graafwerkzaamheden.

Het effect van de WIBON

Sinds de invoering van de WIBON is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van schadepreventie en veiligheid. De gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en het gebruik van het IMKL hebben geleid tot een verbeterde planning en coördinatie van graafwerkzaamheden. Hierdoor kunnen netbeheerders en grondroerders beter samenwerken en risico’s beter beheersen.

Bovendien heeft de WIBON bijgedragen aan een verhoogd bewustzijn van de mogelijke gevolgen van schade aan kabels en leidingen. Grondroerders zijn zich meer bewust geworden van hun verantwoordelijkheden en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal incidenten en verstoringen als gevolg van graafwerkzaamheden.

De toekomst

Hoewel de WIBON al significante verbeteringen heeft gebracht, blijft de wet zich ontwikkelen om te voldoen aan de veranderende behoeften van de sector. Er wordt gewerkt aan de verdere digitalisering van het proces, waarbij geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologieën worden ingezet om de informatie-uitwisseling te verbeteren. Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijkheden om de samenwerking tussen netbeheerders, grondroerders en andere belanghebbenden te versterken. Je kunt dus gerust zeggen dat de WIBON de toekomst is! 

You might also like

Materiaal

Wat moet je weten over de Sunshower deluxe?

Iedereen vindt het in de praktijk natuurlijk wel fijn om over een mooi kleurtje te beschikken. Dat is echter veelal eenvoudiger gezegd dan gedaan. Regelmatig

Omgevingsmanagement
Management

Omgevingsmanagement

Als er projecten in de publieke ruimte op stapel staan is het van belang dat daar draagvlak voor is onder de omwonenden.  Als dat niet

#Mindey

@mindey